Obchodní podmínky

Článek 1. Všeobecná ustanovení

Dopravce podniká v oboru silniční motorová doprava provozovaná vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Uvedená služba zahrnuje individuální přepravu osobními vozy nebo mikrobusy s možností odvozu přímo z požadované adresy. Služba je provozována jako nepravidelná osobní přeprava, která je závislá na počtu ujetých kilometrů a délce čekací doby. Jedná se o přepravu jedné nebo více osob z různých stanovišť na místo určení, nebo z místa určení na různá stanoviště s proměnlivou čekací dobou. K přepravě dopravce využívá zpravidla klimatizované vozy Škoda Superb, či mikrobusy pro maximálně 8 + 1 cestujících. Klient si objednává celé auto. Řidič je oblečen ve firemním stejnokroji (košile, černé kalhoty) a dorozumí se agnicky. Klientovi je během jízdy poskytnut pitný režim. Případné další občerstvení je možné a domlouvá se individuálně. S dopravcem lze dohodnout zvláštní, nebo dodatečné podmínky. Tyto podmínky, nebo ustanovení v nich obsažená mají přednost před Obchodními podmínkami, pokud jsou dohodnuty písemně a jsou podepsány oběma stranami. Za ústně dohodnuté podmínky nenese dopravce právní důsledky. Služby poskytované dopravcem se dále řídí: (i) zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), (ii) zákonem č. 111/1994 Sb. a 102/2013 Sb. o silniční dopravě, (iii) vyhláškou č. 478/2000 Sb.

Článek 2. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s ust. § 1751 a násl. občanského zákoníku (dále též jen „NOZ“) a upravují smluvní vztah mezi dopravcem a objednatelem (dále též cestující nebo odesílatel) všeobecně. Pokud ustanovení konkrétní smlouvy nestanoví jinak, přeprava osob nebo nákladu bude realizována podle těchto Obchodních podmínek a na základě doručené objednávky. Předmětem plnění je přeprava osob podle požadavků objednatele dle uzavřené smlouvy nebo podle údajů uvedených v objednávce. Podkladem pro vyúčtování ceny za přepravu je vždy aktuální ceník dopravce, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Dopravce realizuje přepravu osob a nákladu dle požadavku objednatele za splnění podmínky, že mezi dopravcem a objednatelem byla uzavřena smlouva o přepravě osob nebo nákladu, nebo objednatel realizoval objednávku písemně (dopisem, emailem, či elektronicky přes on-line systém dopravce na internetové adrese www.osobni-preprava-brno.cz). K realizaci sjednaného druhu přepravy pro objednatele, který má s dopravcem uzavřenu rámcovou smlouvu, dopravce přistoupí rovněž na základě telefonické objednávky s následným potvrzením objednávky elektronickou formou nejpozději do dvou pracovních dnů (avšak vždy před zahájením přepravy).

Článek 3. Realizace přepravy

Přepravu osob dopravce provádí vždy dle objednávky nebo v rozsahu uzavřené smlouvy. Při vnitrostní přepravě je smlouva, případně rámcová smlouva, vyžadována vždy. Proformu této smlouvy obdrží zákazník emailem před zahájením přepravy od dopravce. Kilometrovné je učtováno obousměrně, nehledě na skutečnost, zda zákazník jede pouze jedním směrem nebo se také vrací do výchozího bodu. Základní čekací doba dopravce, v délce 60ti minut, je již započtena v ceně za přepravu. Každá další hodina je účtována dle aktuálního sazebníku. Dopravce si dále vyhrazuje právo na prodloužení čekací doby cestujícího z důvodu neočekávaných událostí (dopravní situace, nepřízeň počasí, atd.) a z důvodu optimalizace přepravy (s přihlédnutím ke zpoždění leteckého spoje, příjezdu vlaku, autobusu, lodního spojení apod.), když takové prodloužení čekací doby nebude považováno za porušení přepravní smlouvy ze strany dopravce. Cestující včetně jejich zavazadel jsou pojištěni v souladu pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Článek 4. Vztahy mezi dopravcem a cestujícím při přepravě osob

   A. Práva a povinnosti dopravce

Dopravce je povinen používat k přepravě osob a nákladu pouze vozidla způsobilá k provozu na pozemních komunikacích v řádném technickém stavu, jinak odpovídá za všechny škody, jež v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Dopravce se zavazuje přepravit osobu(y) z nástupního do cílového místa podle předem daných požadavků dle daného ceníku a Obchodních podmínek. Dopravce je povinen cestujícím zajistit bezpečnou přepravu. Dopravce je povinen zajistit ve vozidle čistotu, klid a pořádek. Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je řidič oprávněn nevpustit do vozidla osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti, nebo osoby, které jsou agresivní, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Řidič je oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, dodržování Obchodních podmínek a jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu. Řidič je oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího, pokud přes upozornění nedodržuje Obchodní podmínky, pokyny a příkazy řidiče, znečišťuje nebo poškozuje vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu nebo řidiče či ostatní cestující jinak obtěžuje, dále agresivní osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebo osoby, které znečištěním oděvu nebo obuvi jsou na obtíž. Dopravce či řidič vozu může službu zrušit z bezpečnostních, nebo technických důvodů. Dopravce nenese odpovědnost za nepřímé nebo následné škody způsobené z jakéhokoliv důvodu, zejména z technických příčin. Vyšší moc. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, ukončit, odložit, nebo zpozdit jízdu nebo její jakýkoliv úsek pokud tuto jízdu není možné provést z důvodů, které dopravce nemůže ovlivnit. Tyto důvody zahrnují, ale neomezují se na zásah vyšší moci, meteorologické podmínky, stávky, povstání, embarga, války, akty nepřátelství nebo nepokoje a jejich přímé, nebo nepřímé následky, a to bez ohledu na to, zda jsou skutečné, hrozící, nebo pouze hlášené. Dopravce nenese odpovědnost za škody a nesplnění dohodnutých podmínek zapříčiněné (I) vyšší mocí, (II) meteorologickými podmínkami, které s ohledem na bezpečnost znemožňují jízdu, (III) okolnostmi, které přímo nebo nepřímo vyplývají z nařízení nebo akcí úřadů, (IV) okolnostmi, na které provozovatel nemohl mít vliv. Dopravce nenese odpovědnost za škody způsobené třetími stranami. Dopravce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození křehkých věcí, věcí nebo zboží podléhající rychlé zkáze, klenotů, drahých kovů, peněz, cenin a cenných papírů, obchodních dokumentů, léků, klíčů, cestovních a jiných osobních dokladů a dále vzorků nebo jiných předmětů, které byly v zavazadlech, a to bez ohledu na to, zda o nich provozovatel či řidič věděl, nebo ne, s výjimkou případů, kdy škoda vznikla v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu dopravce či řidiče. Dopravce je oprávněn z důvodu zajištění bezpečnosti přepravy omezit používání určených sedadel věkem nebo výškou cestujícího. Dopravce je oprávněn zajistit smluvenou přepravu prostřednictvím subdodavatele za předpokladu, že přeprava bude realizována ve stejné kvalitě a za stejných podmínek jako u Dopravce.Řidič je povinen poskytnout první pomoc v případě nehody, pokud mu to umožňuje jeho stav.

   B. Práva a povinnosti cestujícího

Cestující jsou povinni dodržovat Obchodní podmínky. Právo na přepravu má cestující jen tehdy: a. splňuje-li ustanovení Obchodních podmínek; b. nenastanou-li okolnosti, které přepravu neumožňují. Cestující je povinen při rezervaci přepravy uvést přesný počet cestujících. Při změně nebo zrušení přepravy je potřeba informovat dopravce e-mailem, telefonem nebo SMS. Cestující je povinen se podle ust. § 9, odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, před započetím jízdy připoutat. Cestující jsou povinni dbát pokynů a příkazů řidiče, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno: a. otevírat dveře vozidla během jízdy; b. stát, klečet nebo ležet na sedadlech; c. znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem a poškozovat vozidlo či zařízení dopravce; d. vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven; e. konat pohyby a činnosti, které by mohly ohrozit stabilitu vozidla; f. jinak porušovat ustanovení Obchodních podmínek. Cestující nemá nárok na náhradní dopravu, pokud byla přeprava vozidlem přerušena z důvodu nehody nebo z provozních důvodů na straně dopravce. Cestující je povinen nastoupit k přepravě v termínu uvedeném v objednávce. V opačném případě nenese dopravce odpovědnost za včasnost přepravy. Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn řidiče z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit. Ve vozidle není dovoleno kouřit. V případě znečištění vozidla cestujícím je povinen toto neprodleně odstranit, nebo uhradit úklid znečištěného místa. Pokud dojde ke zranění přepravovaných osob, nebo poškození přepravovaných zavazadel, je cestující povinen okamžitě informovat dopravce a to nejpozději bezprostředně po skončení jízdy. Pokud nebude dopravce včas informován, nenese odpovědnost za náhradu škody. Dle ust. § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, smí být dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, přepravováno pouze za použití dětské autosedačky. Ohrozí-li cestující řidiče, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu.

   C. Podmínky přepravy zavazadel

Dopravce vyvine veškeré úsilí, aby přepravil zavazadla cestujícího, pokud to bude přípustné s ohledem na bezpečnost jízdy, kapacitu vozu a platné předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností by zákazník měl možnosti přepravy zavazadel konzultovat s dopravcem. Přepravovaná zavazadla musí být odpovídajícím způsobem zabalena a musí být ve vozidle uložena podle pokynů řidiče. Po domluvě s dopracem lze přepravovat také zvířata. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla: a. věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy; b. nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat; c. věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo; d. věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být na obtíž; e. zavazadlo, které je nebo jehož obsahem je nabitá střelná zbraň (pro zbraně příslušníků armády nebo policie platí zvláštní předpisy); f. láhev s kapalným topným plynem, chladícím médiem, kyselin, žíravin, nafty i ostatních výbušných nebo snadno zápalných látek a hořlavin a elektrických akumulátorů naplněných elektrolytem; g. plyny (hořlavé, nehořlavé, jedovaté), stlačené plyny, zkapalněné podchlazené plyny, hořlaviny tekuté a pevné (jako např. lihové přípravky ke vtírání); h. látky náchylné k samovolnému vznícení, látky nebezpečné za vlhka, oxidační látky a organické peroxidy, toxické látky a infekční substance, žíraviny (jako kyseliny, chemické soupravy, mokré baterie); i. radioaktivní materiál, jiné podmínečně přepravované látky (jako rtuť, suchý led, magnetický materiál, látky dráždivé nebo vzbuzující odpor).

   D. Přeprava osob na vozíku pro invalidy

Osoby na vozíku pro invalidy se přepravují na kterémkoli sedadle vozidla vyhrazené pro cestující. Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit na určených místech ve vozidle. Osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba (osoby) doprovázející zodpovídají při přepravě za svou bezpečnost a musí dbát, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob a nedošlo k poškození zařízení dopravce.

Článek 5. Cena za přepravu a platební podmínky

Nebude-li sjednána cena za přepravu jiná, platí vždy ceny podle aktuálního ceníku přepravy zveřejněného dopravcem na jeho internetové adrese www.osobni-preprava-brno.cz. Objednatele, kteří mají s dopravcem uzavřenu rámcovou smlouvu o přepravě, je dopravce povinen vyrozumět o změnách v cenách za přepravu vždy písemně, a to doporučeným dopisem nebo emailem a uzavřít dodatek k této smlouvě. Dopravce přepravu realizuje proti potvrzené objednávce či slmlouvě. Platba probíhá po přepravě. Svou povinnost uhradit cenu za přepravu splní objednatel buď úhradou v hotovosti nebo platební kartou (přičítán bankovní poplatek 5%) k rukám dopravce, resp. řidiče, nebo dnem, kdy bude dlužná částka připsána na bankovní účet dopravce. Objednatel je oprávněn zrušit objednanou přepravu s tím, že je povinen uhradit dopravci storno poplatek. Obdobně bude dopravce postupovat v případě, kdy objednatel nebo cestující, pro které objednatel přepravu zajišťuje, k přepravě nenastoupí ve sjednaném místě a termínu. Zrušení objednané přepravy do 12 hodin před požadovaným nástupem cestujícího k přepravě dopravce smluvní pokutu neúčtuje. Totéž platí pro změnu objednávky. Zrušení objednané přepravy v čase kratším než 12 hodin před požadovaným nástupem cestujícího k přepravě účtuje dopravce smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny přepravy dle platného ceníku, nedohodne-li se objednatel s dopravcem jinak. Totéž platí pro změnu objednávky. V případě prodlení s úhradou ceny za přepravu objednatel uhradí dopravci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nezaniká dopravci nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou ceny za přepravu nebo vedlejších plateb. Dopravce si dále vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky, dále odejmout objednateli právo na poskytované slevy a příp. odstoupit od přepravní smlouvy, pokud objednatel neplní řádně své platební povinnosti.

Článek 6. Reklamace, uplatňování práv na náhradu škody

Dopravce nahradí škodu vzniklou objednateli tím, že přeprava nebyla provedena včas, avšak pouze v případě, že objednatel přepravy osob (cestující) nárok uplatní u dopravce bez zbytečného odkladu s tím, že pokud právo na náhradu škody není uplatněno nejpozději do šesti měsíců, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, že právo nebylo uplatněno včas. V reklamaci je objednatel povinen uplatnit nárok na náhradu škody. Pokud je objednateli známa výše uplatňované škody, pak ji musí dopravci oznámit a doložit doklady, prokazující uplatňovanou výši škody. Dopravce je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do jednoho měsíce od obdržení reklamace nebo ve stejné lhůtě sdělit objednateli důvody, pro něž není možné sdělit objednateli stanovisko k jeho reklamaci. Reklamace vůči dopravci a stanovisko dopravce musí být učiněny v písemné formě.

Článek 7. Řešení sporů

Pokud z přepravní smlouvy nevyplývá jinak, tak platí, že mezi dopravcem a objednatelem byla sjednaná působnost českého právního řádu. Pokud si strany písemně nesjednaly v přepravní smlouvě rozhodčí doložku, pak platí, že objednatel a dopravce si sjednávají pro případné soudní spory možnost vést soudní spor u soudu místně příslušného dle sídla dopravce.

Článek 8. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Aktuální znění Obchodních podmínek včetně aktuálních ceníků je uveřejněno na internetových stránkách dopravce www.osobni-preprava-brno.cz. Ujednání obsažená v přepravní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek za předpokladu, že strany jednoznačně vyjádřily svoji vůli v přepravní smlouvě se odchýlit od těchto Obchodních podmínek. Písemná přepravní smlouva, jejímž předmětem je zajišťování opakujících se přeprav, je považována za smlouvu rámcovou, přičemž jejím dílčím plněním je obstarání přepravy dle každé individuální objednávky. Dopravce je oprávněn provést změny Obchodních podmínek i ceníků, přičemž je povinen tyto změny oznámit objednateli formou zveřejnění nových Obchodních podmínek nebo ceníků na internetových stránkách dopravce www.osobni-preprava-brno.cz, a to nejpozději 14 dnů před nabytím jejich účinnosti. Změny Obchodních podmínek, všech ceníků, poplatků apod. je objednatel oprávněn odmítnout a z tohoto důvodu přepravní smlouvu vypovědět, avšak nejpozději do jednoho týdne od nabytí účinnosti. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat internetové stránky dopravce a seznamovat se aktuálním zněním Obchodních podmínek a ceníků, nejméně však jednou týdně. Není-li v písemné přepravní smlouvě uvedeno jinak, má se zato, že objednatel je s aktuálním zněním Obchodních podmínek a ceníků dobře seznámen a vyjadřuje s nimi souhlas podáním objednávky. Tyto podmínky jsou platné a závazné pro období počínající dnem 1.3.2015 a končící jejich odvoláním, popřípadě nahrazením podmínkami novými.

 

V Brně, dne 3.3.2015

 

Ing. Pavel Šimek